účetnictví - daně

Bezpečně Vás provedeme labyrintem daní

Legislativní hodnoty pro rok 2021

 

  • minimální mzda měsíční  -  15 200 Kč
  • minimální mzda hodinová  -  90,50 Kč
  • minimální roční výdělek pro nárok na daňový bonus  -  91 200 Kč
  • maximální sleva na "školkovné"  -  14 600 Kč
  • limit pro solidární zvýšení daně  -  1 672 080 Kč

LIMITY pro výdajové paušály OSVČ 2021

  • 80% nebo maximálně 1.600.000 Kč z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z řemeslného živnostenského podnikání,
  • 60% nebo maximálně 1.200.000 Kč ze živnostensého podnikání,
  • 40% nebo maximálně 800.000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti,
  • 30% nebo maximálně 600.000 Kč z příjmů z nájmu

Paušální daň celkem  5 469 Kč měsíčně

 

 

Vybrané kurzy 2020-2021

          

   jednotný kurz 2020  k 31.12.2020  k 4.1.2021
 1 EUR  26,500  26,245  26,140
 1 PLN    5,930    5,755    5,748
 1 USD  23,140  21,387  21,259
 1 GBP  29,800  29,190  28,990

Povinnost zapsat svého skutečného majitele

Právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku mají do 1. 1. 2019 povinnost zapsat svého skutečného majitele do rejstříku skutečných majitelů. Rejstříkový zákon (tj. zákon č. 304/2013 Sb.) ani žádný jiný zákon v současné době za neprovedení zápisu skutečného majitele nestanoví žádné přímé sankce. Právnické osobě tak v případě nezapsání údajů o jejím skutečném majiteli nehrozí ani pokuta, ani zrušení s likvidací. Nepřímé negativní důsledky spojené s nesplněním dané povinnosti mohou nicméně plynout z jiných právních předpisů [srov. např. § 15 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, § 122 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, §177 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů]. Také je třeba zdůraznit, že do konce uvedené lhůty je možné zápis provést bezplatně, po 1. 1. 2019 bude tento již zpoplatněn částkou 1000,- Kč.

Formulář je možné vyplnit na webovém rozhraní: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular. Následně je možné jej stáhnout a buď zaslat rejstříkovému soudu v elektronické podobě, nebo jej lze vytisknout a zaslat rejstříkovému soudu v listinné podobě. Po vyplnění a uložení formuláře uživatel také získá tzv. jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli.

Výstupem elektronicky vyplněného formuláře je PDF dokument, který lze zaslat rejstříkovému soudu v elektronické či listinné podobě (§ 22 rejstříkového zákona). Elektronicky vyplněný formulář je možné vytisknout a pracovat s listinným návrhem. Podpis navrhovatele na listinném návrhu musí být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis podává. Pokud tedy zašlete návrh prostřednictvím datové schránky, nemusí být opatřen elektronickým podpisem (např. v případě, že jím nedisponujete).

Vyplněný formulář je třeba adresovat místně příslušnému rejstříkovému soudu. Tím je krajský soud dle místa sídla Vaší společnosti. Navrhovatelem je přímo společnost a jedná se o prvozápis do evidence skutečných majitelů.
 


vaše IP adresa:
18.207.240.77